72 நாட்கள் நண்பர்களை சாப்பிட்டு உயிர்வாழ்ந்த நெஞ்சை பதற வைக்கும் நிகழ்வு!! (வீடியோ)

72 நாட்கள் நண்பர்களை சாப்பிட்டு உயிர்வாழ்ந்த நெஞ்சை பதற வைக்கும் நிகழ்வு

கணவன் யார் என்று தெரியாமலேயே, அவருடன் 35 வருடம் வாழ்ந்த மனைவி, அடுத்து நடந்தது இந்த உலகை மிரட்டியது!! (வீடியோ)

கணவன் யார் என்று தெரியாமலேயே, அவருடன் 35 வருடம் வாழ்ந்த மனைவி, அடுத்து நடந்தது இந்த உலகை மிரட்டியது

இடி விழுந்த வீடு எப்படி இருக்கு பாருங்கள் அந்த வீட்டில் உள்ள ஆட்கள் பொருள்கள் எப்படி உள்ளது!! (வீடியோ)

இடி விழுந்த வீடு எப்படி இருக்கு பாருங்கள் அந்த வீட்டில் உள்ள ஆட்கள் பொருள்கள் எப்படி உள்ளது