சூரிய ஒளி­யி­லி­ருந்து திரவ எரி­பொருள் தயா­ரிக்கும் செயற்கை இலை!!

Read Time:7 Minute, 54 Second

leefsபிர­தான சக்தி முத­லான சூரி­ய­னி­லி­ருந்து கிடைக்கும் சக்­தியை அறி­வி­யலின் துணை­கொண்டு வெவ்வேறான சக்தி வடி­வங்­க­ளாக மாற்றும் முயற்­சிகள் தொடர்­கின்­றன. ஆத­வனின் கதிர்ப்­புக்கள் சுமார் 81000 TW (Tera Watt) அள­வி­லான சக்­தியை புவி மேற்­ப­ரப்­புக்குக் கொண்­டு­வ­ரு­வ­தாக அண்­ண­ள­வான கணிப்­புக்கள் தெரி­விக்­கின்­றன.

இச்­சக்தி தற்­போ­தைய உலகின் மின்­சக்தித் தேவையின் 5000 மடங்கு அள­வி­ன­தாகும். புவிக்கு வரும் சூரி­ய­சக்­தியை இயற்­கை­யான தாவ­ரங்கள் தமது ஒளித்­தொ­குப்புப் பொறி­முறை வாயி­லாக தமது உணவுத் தயா­ரிப்­புக்குப் பயன்­ப­டுத்­து­கின்­றன.

இது­த­விர, செயற்­கை­யாக ஆக்­கப்­பட்ட சூரி­ய­க­லங்கள் போன்­ற­வையும் சூரி­ய­ஒ­ளியைப் பெற்று அதனை மின்­சக்­தி­யாக மாற்­று­கின்­றன. மிகு­தி­யான சூரி­ய­சக்தி எது­வித பயன்­மிக்க சக்தி வடி­வ­மாக மாற்­றப்­ப­டாமல் இருக்­கின்­றது. இந்த இல­வ­ச­மாகக் கிடைக்கும் சூரி­ய­சக்­தி­யினை பய­னுள்ள சக்தி வடி­வங்­க­ளாக மாற்றும் பொறி­மு­றை­களைக் கட்­ட­மைக்கும் தேடல்கள் தொடர்­கின்­றன.

அறி­வி­யலின் ஆய்­வு­களால் வடி­வ­மைக்­கப்­பட்ட சூரி­ய­க­லங்கள், சூரி­ய­சக்­தி­யினை மின்­சக்­தி­யாக மாற்­றித்­த­ரு­கின்­ற­போ­திலும் இதி­லி­ருந்து கிடைக்­கப்­பெறும் வினைத்­திறன் போதி­ய­தாகக் காணப்­ப­ட­வில்லை. அத்­துடன் இச்­சூ­ரி­ய­க­லங்­களை கட்­ட­மைக்கும் உற்­பத்திச் செலவும் உயர்ந்­த­தாகக் காணப்­ப­டு­கின்­றது. சூரி­ய­க­லங்­களின் வினைத்­தி­றனை அதி­க­ரிக்கும் நோக்­கி­லான ஆய்­வு­களும் உற்­பத்திச் செல­வினைக் குறைக்கும் புதிய வழி­மு­றைகள் குறித்த தேடல்­களும் தொடர்­கின்­றன.

இது தவிர, சூரி­ய­சக்­தியை மின்­சக்­தி­யாக மாற்றும் பொறி­மு­றை­யல்­லாமல், வேதிப் பதார்த்­தங்­களில் உள்­ள­டங்கும் சக்தி வடி­வ­மாக மாற்றும் வழி­மு­றைகள் குறித்து அறி­வி­ய­லா­ளர்கள் ஆராய்ந்து வரு­கின்­றனர். இவ்­வா­றான ஆய்­வொன்றின் முடி­வொன்று பெப்­ர­வரி மாதம் இரண்டாம் வாரத்தில் வெளி­யா­கி­யுள்­ளது.

சூரி­ய­சக்­தியை வேறொரு வேதிச்­சக்­தி­யாக மாற்றும் வழி­முறை தொடர்­பான ஆய்­வு­களை, அமெ­ரிக்­காவின் ஹாவேட் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் கீழ் இயங்கும் கலை அறி­வியல் பீடம், மருத்­துவ பீடம் மற்றும் Wyss நிறு­வனம் ஆகி­ய­வற்­றினைச் சேர்ந்த ஆய்­வாளர் குழு மேற்­கொண்டு வந்­தது. மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட ஆய்­வி­லி­ருந்து, சூரி­ய­சக்­தி­யினை திரவ எரி­பொ­ரு­ளாக பயன்­ப­டத்­தக்க ஐசோ­பு­றப்­பனோல் (Isopropanol) வேதிப் பதார்த்­தத்­தினை ஆக்கும் பொறி­முறை வெற்­றி­க­ர­மாகக் வடி­வ­மைக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது.

இந்த ஆய்வு குறித்த விப­ரங்கள், கடந்த பெப்­ர­வரி 9 ஆம் திகதி வெளி­யான Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ஆய்விதழில் Efficient Solar-t–o-F–uels Production from a Hybrid Microbial Water -Splitting Catalyst System தலைப்­பி­லான கட்­டு­ரையில் விப­ரிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. இந்த ஆய்­விற்கு அமெ­ரிக்க விமா­னப்­ப­டையின் ஆய்­வு­க­ளுக்­கான அலு­வ­லகம், தேசிய அறி­வியல் நிறு­வகம் என்­பவை நிதி­யு­தவி அளித்­தி­ருந்­தன.

சூரி­ய­சக்­தியை புதிய சக்தி வடிவில் மாற்றும் புதிய வழி­மு­றையில் இரு ஊக்­கிகள் மற்றும் மர­பணு மாற்­றப்­பட்ட பக்­டீ­ரியா என்­பவை பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளன. ஊக்­கி­க­ளான கோபோல்ட்-­போறேட் (Cobalt-Borate) மற்றும் கலப்­பு­லோகம் நிக்­கல்-­மொ­லிப்­டெ­னம்-­நாகம் (Nickel- Molybdenum -Zinc alloy) என்­ப­வற்றின் முன்­னி­லையில், கிடைக்­கப்­பெறும் சூரிய ஒளியின் சக்­தியால், நீர் மூலக்­கூறு ஐத­ரசன் மற்றும் ஒட்­சிசன் வாயுக்­க­ளாக உடைக்­கப்­ப­டு­கின்­றது. பின்னர், வெளி­வரும் ஐத­ரசன் வாயு­வினை மர­பணு மாற்­றப்­பட்ட பக்­டீ­ரி­யா­வான Ralstonia eutropha நுகர்­கின்­றது. இந்­நு­கர்­வின்­போது ஐத­ரசன் வாயு பக்­டீ­ரி­யாவின் உடலில் அனு­சேபத் தொழிற்­பாட்­டிற்கு உட்­பட்டு, ஐத­ரசன் அய­னாகப் பிளக்­கப்­பட்டு, காப­னீ­ரொட்சைட் வாயு­வுடன் இணைக்­கப்­ப­டு­கின்­றது. இது இறு­தியில் ஐசோ­பு­றப்­பனோல் (Isopropanol) ஆக மாறு­கின்­றது. தாவ­ரத்தில் நடை­பெறும் ஒளித்­தொ­குப்பில் நுக­ரப்­படும் அனைத்து தாக்­கு­பொ­ருள்கள் (சூரிய ஒளி, நீர் மற்றும் காப­னீ­ரொட்சைட்) அனைத்தும் இப்­பொ­றி­மு­றை­யிலும் ஈடு­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வதால், புதிய பொறி­முறைத் தொகுதி ‘செயற்கை இலை’ என அழைக்­கப்­ப­டு­கின்­றது.

இங்கே உரு­வாக்­கப்­பட்ட ஐசோ­பு­றப்­பனோல் ஆனது பெற்­றோ­லிய எரி­பொருள் உற்­பத்தித் தயா­ரிப்பில் பக்­க­வி­ளை­வாக வெளி­வரும் ஒரு வேதிப்­ப­தார்த்­த­மாகும். இதனை நிலக்­க­ரி­யி­லி­ருந்தும் உற்­பத்தி செய்­ய­மு­டியும். மேற்­கு­றிப்­பிட்ட அணு­கு­மு­றையில் ஐசோ­பு­றப்­பனோல் இனை உற்­பத்தி செய்­கையில் வளி­மண்­டல காப­னீ­ரொட்சைட் உப­யோ­கிக்­கப்­ப­டு­வ­துடன், உற்­பத்திப் பொறி­மு­றைக்­கான சக்­திக்கு சூரி­ய­சக்தி நுக­ரப்­ப­டு­வதும் இங்கே குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

சூரிய ஒளி­யி­லி­ருந்து வேதிப்­ப­தார்த்தம் ஆக்கும் தொகு­தியின் வினைத்­திறன் குறித்து ஆய்­வா­ளர்கள் ஆராய்ந்­துள்­ளனர். தற்­போது கட்­ட­மைக்­கப்­பட்­டுள்ள பொறி­மு­றை­யா­னது கிடைக்­கப்­பெறும் சூரி­ய­சக்­தியின் 1 சத­வீ­தத்­தினை மாத்­தி­ரமே ஐசோ­பு­றப்­பனோல் வேதிப்­ப­தார்த்­தத்தில் சக்­தி­யாகச் சேமிப்­ப­தாகக் காணப்­ப­டு­கின்­றது. இந்த வினைத்­தி­றனை 5 சத­வீ­த­மாக அதி­க­ரிப்­பது குறித்து ஆய்­வா­ளர்கள் தற்­போது கவனம் செலுத்தி வரு­கின்­றனர்.

அ.ஹரின் சுலக்ஸ்ஸி,யாழ். நகர்

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Previous post ஆப்கானில் பனிப்பாறை சரிவு; 31பேர் பலி!!
Next post அம்மா முதல்வராகக் கோரி தன்னை சிலுவையிலறைந்த கராத்தே மாஸ்டர்!!